Neprihlásený užívateľ | Prihlásenie Slovak | English | Deutsch | Magyar  
o  Úvodná stránka   o  Profil spoločnosti   o  Produkty   o  Výpredaj   o  Download   o  Obchodné podmienky   o  Kontakt
 Katalóg
 Gebhardt Ventilatoren
 Ostatné ventilátory
 Príslušenstvo k ventilátorm
 Tvarovky
 Montážny a spojovací matriál
 AKCIE - Výpredaj
 
 Vyhľadávanie
 
 Prihlásenie
Meno
Heslo
 o Nová registrácia
 o Zabudnuté heslo

Košík: 0 prod (0,-Sk)  
  Ostatné ventilátory / Ventilátory do kruhového potrubia / MIXVENT-TD

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí  MIXVENT – TD

 • POPIS Ventilátory typu MIXVENT TD jsou diagonální ventilátory, ur?ené k montáži do kruhového potrubí. Jsou ur?eny k doprav? vzduchu bez   mechanických ?ástic, které by mohly zp?sobit abrazi nebo nevyváženost ob?žného kola. Ventilátory nesmí být vystaveny p?ímému p?sobení vlivu po?así. Ventilátory je t?eba skladovat v krytém a suchém skladu. Ventilátory jsou vyráb?ny za nejp?ísn?jší výrobní kontroly v systému ISO 9001. 
 • ELEKTRICKÁ INSTALACE A BEZPE?NOST Po vyjmutí p?ístroje z p?epravního kartonu p?ezkoušejte neporušenost a funk?nost ventilátoru. P?esv?d?te se, že se ob?žné kolo ventilátoru lehce otá?í. Obecn? je nutno dbát ustanovení ?SN 12 2002 a ostatních souvisejících p?edpis?. Pokud je ventilátor  instalován tak, že by mohlo dojít ke kontaku osoby nebo p?edm?tu s ob?žným kolem, je t?eba instalovat ochrannou m?ížku. P?i jakékoli revizní ?i servisní ?innosti je nutno ventilátor odpojit od elektrické sít?. P?ipojení a uzemn?ní elektrického za?ízení musí vyhovovat zejména ?SN 33 2190, 33 2000-5-51, 33 200-5-54. Práce smí provád?t pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ?SN 34 3205 a vyhlášky ?. 50-51/1979 Sb.  
 • UVEDENÍ DO PROVOZU Po namontování a spušt?ní ventilátoru je nutno zm??it proud, který nesmí p?ekro?it jmenovitý proud ventilátoru. Pokud jsou hodnoty proudu vyšší, je motor p?etížen a je t?eba hledat závadu. Ventilátory jsou vybaveny tepelnou ochranou vinutí motoru, která je za?azena v sérii s vinutím, což prakticky omezuje možnost poškození ventilátoru p?i p?etížení. Tepelná pojistka rozepne p?ímo silový obvod. U nejmenších typ? je pojistka nevratná a je ji nutno nechat vym?nit firmou, která zajišuje servis. U v?tších typ? po vychladnutí motoru pojistka op?t sepne. Pokud dochází k p?sobení tepelné ochrany motoru, signalizuje to abnormální pracovní režim. V takovém p?ípad? je nutno provést kontrolu vzduchovodu na p?ítomnost cizích t?les, p?ípadn? zanesení ne?istotami, které zp?sobují t?ení ob?žného kola o sk?í? ventilátoru, dále kontrolu elektrických parametr? motoru a elektroinstalace. 
 • Sk?í? Sk?ín? ventilátor? TD 160 TD 500 jsou vyrobeny z plastu, modely TD 800, TD 1000, TD 1300 a TD 2000 jsou vyrobeny z ocelového galvanizovaného plechu, opat?eného epoxidovým lakem. 
 • Ob?žné kolo Ob?žná kola jsou vyrobena z plastu s vyjímkou typ? TD 800N, TD 1000, TD 1300 a TD 2000, které mají ob?žná kola z ocelového plechu.  
 • Motor Motory jsou asynchronní s kotvou nakrátko, od velikosti TD 500 jsou motory s vn?jším rotorem. Všechny motory mají dvojí vinutí, což je umož?uje provozovat s dvojími otá?kami. Motory jsou vybaveny tepelnou pojistkou. Ložiska jsou kuli?ková. Tuková nápl? ložisek je na dobu jejich životnosti. Krytí je IP 44. 
 • Svorkovnice Svorkovnice je umíst?na na sk?íni ventilátoru, u n?kterých typ? obsahuje rozb?hový kondenzátor.  
 • Regulace otá?ek Regulace otá?ek se provádí standardn? dvoupolohovým p?epína?em, p?i požadavku na plynulou regulaci zm?nou nap?tí  lektronickými nebo transformátorovými regulátory. P?i použití elektronických fázov? ?ízených regulátor? se m?že zejména p?i nízkých otá?kách projevit intenzivní parazitní hluk. V tom p?ípad? je nutno použít transformátorovou regulaci.  
 • Montáž Ventilátory je možno montovat horizontáln? i vertikáln?. S ohledem na životnost ložisek je výhodn?jší volit horizontální montáž. Sk?í? nesmí p?enášet mechanické namáhání z potrubních rozvod?. Je nutné použít pružné p?ipojení k potrubí.  

Varianty K dispozici jsou následujcí varianty:  

 • Mixvent TD – základní provedení 
 • Mixvent TD x 2 – seriové ?azení dvou TD pro zvýšení tlaku  
 • Mixvent TD x 3 – seriové ?azení t?í TD pro zvýšení tlaku  
 • Mixvent Twin – paralelní ?azení dvou TD pro zvýšení pr?toku  
 • Mixvent Twin x 2 – paralelní ?azení dvou Mixvent TD x 2  
 • Pro spojení Mixvent Twin je k dispozici montážní p?íslušenství “KIT TWIN BASE”.

 P?íslušenství

 • LG – plastové venkovní m?ížky
 • VK, PER – venkovní samotížné klapky
 • MRJ – ochranná m?ížka na sání
 • MCA – zp?tné klapky do potrubí s gumovým t?sn?ním  
 • RSK – zp?tné klapky do potrubí 
 • MAR – p?echodové adaptery na hranaté potrubí
 • MBR – spojka pro sestavení kombinace Mixvent TD x 3
 • Kit Twin Base – montážní set pro kombinaci Mixvent Twin
 • VBM – spojovací manžeta
 • Aluflex, Sonoflex, Greyflex – flexibilní hadice oby?ejné nebo tlumící hluk
 • COM2 – p?epína? otá?ek
 • REV – transformátorový regulátor otá?ek
 • SQA – ?idlo kvality vzduchu
 • DT3 – elektronický spína? pro zpožd?ný dob?h nastavitelný 2–20 min.
 • MBE – elektrické oh?íva?e do kruhového potrubí  
 • MBW – vodní oh?íva?e do kruhového potrubí
 • REG – regulátor elektrických oh?íva??
 • AQUA 24 TF – regulátor vodních oh?íva??
 • MAA – tlumi?e do kruhového potrubí
 • MRW – deskový rekuperátor
 • MFL – filtry do kruhového potrubí
 • EAK – elektrický odvodní ventil
 • IT – univerzální talí?ové ventily

Bližšie informácie - zložka DOWNLOAD - Ventilátory do kruhového potrubia.pdf

TypPrietok
pri 0 Pa
[m3/hod.]
Napätie

[V]
Príkon

[kW]
Prúd

[A]
Max.
teplota
[°C]
Akust.
tlak
[dB(A)]
Hmot-
nosť
[kg]
Cena
bez DPH
[SKK/kus]
Nákup
TD 1000/250 1010/850 230 0,155/0,085 0,65/0,39 60 49/43 9,4 7033,-SK
 
TD 1300/250 1300/950 230 0,170/0,110 0,72/0,48 60 49/44 9,4 8142,-SK
 
TD 160/100 160/130 230 0,035/0,023 0,25/0,15 40 18/14 1,4 2119,-SK
 
TD 2000/315 1990/1510 230 0,350/0,200 1,30/0,90 60 52/50 14 8742,-SK
 
TD 250/100 250/185 230 0,039/0,026 0,26/0,18 40 28/23 2 2745,-SK
 
TD 350/125 360/300 230 0,056/0,040 0,37/0,26 40 30/26 2 3286,-SK
 
TD 500/150 535/400 230 0,068/0,050 0,30/0,22 60 41/33 2,7 3677,-SK
 
TD 500/160 535/400 230 0,068/0,050 0,30/0,22 60 41/33 2,7 3677,-SK
 
TD 800/200 880/665 230 0,128/0,096 0,55/0,41 60 45/37 4,9 5162,-SK
 
TD 800/200 N 907/700 230 0,080/0,070 0,35/0,30 60 41/36 4,9 5002,-SK
 


[1]
Powered by Webcredit s.r.o.
Copyright 2006